Grafológia

Akiben zűrzavar van – zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend van – rendet teremt maga körül.

 

Kopcsándi Gyuláné:
A sclerózis multiplex grafológus szemmel

A sclerozis multiplex olxan betegség, amelyet az orvostudomány a mai ismeretei szerint csak akkor tud diagnosztizálni, amikor már kialakult. Ez azért is olyan problematikus, mert a tünetek sokféle módon jelentkezhetnek, vagyis egész sor más betegségre is lehet gondolni azok jelentkezésekor. Gyengeséggel, izomsorvadással, látásromlással, majd a szervezet leromlásával jelentkezhet.

Kutatásom során azt vizsgáltam elsõsorban, hogy milyen típusú emberek azok, akik megkaphatják ezt a betegséget, és milyen közös grafológiai jegyek találhatók meg a betegek írásában.

Cikkemben 2 beteg kézírását mutatom be, írásuk jellegzetesen tükrözi a betegség jellemzõit. A közölt 4 írásmintából három ugyanattól a betegtõl származik, egy a betegség kialakulása elõtt, egy a betegség korai és egy a betegség elõrehaladott stádiumából. A negyedik minta egy beteg kézírása.

Elõször tisztázzuk azt, hogy mi is tulajdonképpen a sclerozis multiplex. Ez egy olyan betegség, amely az agy és a gerincvelõ fehérállományának gócos pusztulása következtében jön létre. Attól függõen, hogy az idegrendszer mozgató vagy érzõ elemeire terjed ki, jönnek létre a mozgás- érzés- illetve érzékszervi zavarok. Leggyakoribb következménye a végtaggyengülés, végtaggyengeség, ügyetlenség, merev járás vagy, vagy székelési és vizelési rendellenesség. Az orvostudomány úgy tartja, hogy kialakulásában valamilyen vírus játszik szerepet. Én azt tapasztaltam, hogy az általam vizsgált betegeknél valamilyen komoly lelki trauma vagy fizikai megterhelés is kimutatható volt, amely valószínûleg hozzájárult a betegség kifejlõdéséhez.

Mivel a sclerozis multiplex az idegrendszer betegsége, így a kézírásban is megjelennek olyan elváltozások, amelyek felhívják erre a figyelmet. Így például a betegség elõrehaladtával a nyomás gyengülése az írásban, ugyanez a beszédben lelassultságban, vontatottságban nyilvánul meg.

De nézzük, mit is mutatnak az írások.

Az 1. írásminta még a betegség kialakulása elõtt, középiskolai jegyzetként készült. Eredetileg kockás papírra született, ezért feltûnõ a jobb margó hullámzása és az egyenetlen bal margó. A t áthúzások a bal oldal felé tendálnak és kis horgocska figyelhetõ meg rajta. A sorvezetés hullámzó. A vonalvezetés merev, görcsös. Páros betûi általában külön állnak, illetve g-y kapcsolatban az y szublimált.

 

Nagyítás!

1. írásminta

Elmondható tehát errõl az írásról, hogy egy makacs, terveit minden áron megvalósítani akaró, de mindig csak önmagára számító tinédzser volt az írást adó alany. Ebben az életkorban, 18 évesen már gondjai voltak a kapcsolat-teremtésben: társaságban inkább visszahúzódó volt, könnyen kifáradt, amit feltehetõen önmagának sem vallott be. Az ékezetek jelzik, hogy már megjelentek nála a látási problémák, bár ez még nem jelent nála akkora problémát, hogy szemüvegre lenne szüksége.

 

Nagyítás!

2. írásminta

A 2. írásmint készítésekor már 20-22 éves volt. Ez fõiskolai jegyzetnek készült, szintén kockás papírra írta. Megfigyelhetõ, hogy a sorirányt nem tudja tartani, hol a vonal fölött, hol a vonal alatt halad az írás. A tagoltság az elõzõhöz viszonyítva kedvezõbb képet mutat. Megváltozott a t áthúzás is, hisz itt már domború és gyakran felkerül a felsõ zónába, ott metszi a törzsvonalat. Azonban mérete még rövid, bár megjelenik hosszabb variáció is, sõt az aláhurkolás is.

Ebben a korban változott az önértékelése, stabilabb a korábbihoz képest. Kevésbé fontos számára a mások véleménye, inkább a saját elképzeléseit követi. A formahangsúly érvényesítése arra vall, hogy az elvárásoknak is igyekszik megfelelni.

 

Nagyítás!

3. írásminta

A 3. írásminta már a betegség idején készült. Megnövekedett a sor- és szóköz, ami arra utal, hogy nehezebben koordinálja. Az eddigi girlandos kötés helyett megjelenik az árkád, amely egyben kötetlenné válik. Az oválok jobbra nyitottak, a nyomaték gyenge, az A betû szinte felborul, és a bal szára megrövidül.

Ebben az írásban az elõzõhöz képest sokkal görcsösebb a vonalvezetés, nehezebben tudja összerendezni mozgását. Az írás egésze jelzi, hogy komoly gondok vannak az önértékelésével. Hangulatán már egyáltalán nem tud úrrá lenni. Egyre kevésbé vágyik az emberek közé, legszívesebben elzárkózna a többiek elõl.

A három írásminta összehasonlításakor megállapíthatjuk, hogy a betegség elõrehaladtával megváltozik az írás, egyre jobban elõtérbe kerül a kötetlenség. Az írás grafológiai értelmezésben makacsságról, akaratosságról, és magányról árulkodik. Egyre súlyosabb kapcsolatteremtési problémákkal küzd ez a fiatal lány is. Feltehetõen igen nagy belsõ feszültséget jelent az, hogy fiatalon mindig szeretne mindent önállóan megoldani, de az nem lehetséges, hiszen rá van szorulva a segítségre. Az emiatti elkeseredettség teljesen érthetõ. Úgy tûnik, hogy egyre inkább negatív érzelmei kerítik hatalmukba.

A következõ táblázatban a 3. írásmintánál tapasztalt azonosságokat és eltéréseket hasonlítom össze:

Írásjegyek
1.
írásminta
2.
írásminta
3.
írásminta
bal margó
nincs
keskeny, homorú
keskeny, hullámos
jobb margó
nincs
nagyon keskeny
keskeny, hullámos
a betûk nagysága
apró
kicsi
kicsi
én-kép betûk
változó nagyságú
változó nagyságú
változó nagyságú
t áthúzások a képzés módja szerint
süllyedõ
süllyedõ, szótagokat átkötõ áthúzások
alulhurkolt vagy bekötött áthúzás
t áthúzás hossza
rövid
változó
változó
t áthúzás vertikális pozíciója
felcsúszott
megemelt, magas
magas
az ékezetek horizontális elhelyezkedése
elõrefutó
elõrefutó
hol siet, hol késik
ékezetek hosszúság szerint
rövidek
hosszúak
változó
ékezetek irány szerint
balra mutat
balra mutat
balra mutat, domború

 

 

Nagyítás!

4. írásminta

A 4. írásminta egy 17 éves fiatal leányé, akit szintén nem kímélt ez a szörnyû betegség. Ebben a kézírásban megfigyelhetjük a csüggedést, a pesszimizmus minden jelét. Az írás nagyon gyenge nyomatékkal készült, a koordinációs zavarok már fellelhetõk. A kézírás azt jelzi, hogy szeretne úgy élni, ahogy a kortársai és szeretné, ha mindig lenne mellette valaki, aki bíztatja, támogatja, melyek a melyek a betegség miatt mintha szétfoszlanának.

Általában elmondható a vizsgált anyag alapján, hogy az írásminták tulajdonosai erõs akaratúak, igyekeznek másokat is saját befolyásuk alá vonni. Labilis az önértékelésük, és mások felé kevésbé nyitottak, vagyis mások véleménye kevésbé fontos számukra. Annak ellenére, hogy nem igazán törõdnek másokkal, õk igénylik a törõdést, szinte elvárják a társuktól, hogy szûnjön meg minden más számukra a kapcsolaton kívül. Úgy tûnik tehát, hogy a partnert ki akarják sajátítani. Ingerlékenyek, könnyen kihozhatók a sodrukból, indulataikon nem igazán tudnak uralkodni.

Az írásokban fellelhetõ a gyenge látásra és a labilis mozgásra utaló jegyek. A koordinációs problémák fõleg a kötésekben mutatkoznak, sokszor látható, hogy a szavak is szétesnek.

Ezek az emberek fiatal korukban nyitottak, minden újdonság érdekli õket, azonban a kapcslatteremtõ kézségük gyengébb, társaságban nem tudnak feloldódni, bár igyekeznek úgy vielkedni, hogy elfogadtassák önmagukat.

Vonalvezetésük lassú. Törekednek az egyenleteségre, azonban ez nem mindig sikerül. Az írások mozgásritmusa zavart, ami hangulati függõségre, érzékenységre, a koncentráló képesség hiányára, felületességre utalhat. A formaritmus bizonytalan, aránytalan, ami ingadozó értékrendre, az alkalmazkodás nehézségeire, belsõ bizonytalanságra utal. A lassú vonalvezetés alapján passzivításra és fáradékonyságra gondolhatunk.

Az írásokban megfigyelhetünk hisztériás személyiségzavarokra utaló jeleket, mint például erõs függõség, szeszélyes indulatkitörésekre való hajlam. Mindezek figyelembevételével úgy találom, hogy az írásokban megtalálhatók a sclerozis multiplex meglétére utaló jegyek. A betegség tünetei, a fáradékonyság, a látásprobléma, euphoria, illetve melankolia, a mozgások összerendezetlensége megjelenik az írásokban. Megfigyelhetjük ezeket a jeleket már azokban az írásokban is, amikor a beteg még teljesen egészségesnek és tünetmentesnek érezte magát.

A sclerozis multiplex magyarul sokszoros megkeményedést jelent. Megfigyelhetjük, hogy a vizsgált betegek írása tükrözi a keménységre való törekvést. Akarják a sikert, a boldogságot, a biztonságot, a másik ember figyelmét. Acélosan kemény elveik vannak, mind a világgal, mind önmagukkal szemben nagyon szilárdak. Mivel mindenáron tökéletesek szeretnének lenni, elkeserednek, amikor azt tapasztalják, hogy egyre inkább másra vannak utalva. Hajlamosak arra, hogy mindenért önmagukat okolják. A sclerozis multiplex egy autoagresszív betegség, amely szinte minden erõt elszív a betegtõl.

Motorikus képességek a sclerozis multiplexes betegeknél

Izomzat feszült, görcsös
Mozgástér nagy kiterjedésû
Mozgásforma darabos, szaggatott
Mozgáslefolyás szabálytalan
Mozgásharmónia ritmustalan
Mozgáskoordináció darabos, durva mozdulatok, nem jellemzõ az aprólékos, finom kivitelezés

 

Szemproblémára
Fáradékonyságra
Depresszióra
utaló jelek
nejezen tartja a sorirányt, fölösleges áthúzások a betûkben, ingadozó törzsvonalak, elmaradó ékezetek, szabálytalan oválok lassú írás,
kezdõvonalak hiánya,
kövekvõ szóközök,
nagybetûs írás,
süllyedõ sorok,
kisebbedõ alsószárak,
domború sorok vagy szavak,
enervált, görcsössé váló vonalvezetés
alsó szárak balfelé szögletesen megtörnek,
süllyedõ t áthúzás,
egyenetlen írás,
gyenge nyomaték

 

Gátlásosságra
Fáradékonyságra
Makacsságra
utaló jelek
kisbetûs írás,
keskeny balmargó,
változó dõlésirány,
egyenetlen jobbmargó,
általános koordinációs problémák a betûkapcsolásokban
vegyes duktus,
baltendencia,
kezdõvonalak hiánya,
kisbetûs írás,
kötetlenség,
szabálytalanság
magas t áthúzások,
középzóna dominancia,
horog, tüske alakú végvonalak

 

 

Felhasznált irodalom

MUMENTHALER, Marco (1989): Neurológiai Medicina Budapest
A mai magyar grafológia (1993): Budapest Grafológiai Intézet Kft.
BRENCSÁN, János (1963): Orvosi szótár, Terra Budapest

 

Problémáid vannak a párkapcsolatban? Nem érzed jól magad a munkahelyeden? Válasz úthoz érkeztél, és nem tudod, hogyan döntsél? Egyszerűen kíváncsi vagy, mit mutat az írásod? Gyereknevelési problémáid vannak? Szeretnéd tudni, hogy miért kerülsz újra és újra ugyan olyan kellemetlen helyzetbe?

Ha úgy gondolod, hogy tudok segíteni, keress meg. 

Elérhetőségeim:

Kopcsándi Gyuláné Zsuzsa

tel.: 20 457-21-76

skyp.: kopcsandi.gyulane

e-mail.: zsuzsika5902@gmail.com

 Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Zsu-Masszázs!

► Masszázs, a szépség és egészség előszobálya!

zsu-masszazs.hupont.hu

2. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

3. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

4. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

5. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

6. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

7. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► ÚJ, utángyártott Francia autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

8. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

9. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

10. Szépkártya elfogadó helyek

► Szépkártya elfogadó helyek gyűjtőoldala

szepkartya-elfogado.hupont.hu

11. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

12. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

13. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

14. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

15. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

16. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

17. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

18. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

19. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

20. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

21. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

22. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

23. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

24. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

25. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

26. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

27. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

28. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

29. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

30. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

31. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

32. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

33. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

34. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

35. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

36. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

37. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

38. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

39. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

40. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

41. AGYGENERAL.HUPONT.HU

► Nemcsak autójának jár a karbantartó generál. Agyunk is éhezik a jóltartásért! Az AGYGENERÁLT a működtetésünkért felelős agyunk újjászületése érdekében hoztam létre. Kipróbálásra a vendégem! Köszönöm, ha megosztja az alábbi információkat!

agygeneral.hupont.hu

42. SEAT ALKATRÉSZ MISKOLCON! SEAT alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► SEAT gyári-, utángyártott alkatrészek minden típushoz! ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, AROSA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, INCA LEON, TOLEDO

seat-alkatreszek.hupont.hu

43. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

44. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

45. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

46. PAVILON PIACI SÁTOR RENDEZVÉNY ÁRUS RAKTÁR SÁTOR VIP AUTÓBÉRLÉS

► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK! VIP AUTÓBÉRLÉS!

pavilon.hupont.hu

47. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

48. Eszterlánc Kreatív Hobby üzlet / Pécs

► Nem csak a "kézügyeseké" a világ, aki ügyes az rajzol vagy fest....a többiek hozzánk jönnek:) ! Pécs, JÓKAI Mór U. 6.

devaimarti.hupont.hu

49. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

50. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

51. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

52. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

53. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

54. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

55. ZSUZSAMAMA ELSŐ FŐZŐOLDALA

► Sütés, főzés, kezdőknek és haladóknak. ZSUZSAMAMA MÁSODIK FŐZŐOLDALA linkje: http://zsuzsamamaketto.hupont.hu/

zsuzsannamama.hupont.hu

56. Karácsonyi Üdvözletek, Sms-ek, Versek, Dalok

► "Karácsony este dallam száll, Szívedbe hatol, s benne hál. Angyalok énekét hozza a szél: Szép Karácsonyt, boldogságot ígér." Minden Kedves látogatónak Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!

karacsonyisms.hupont.hu

57. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Asztalos mester vállal egyedi konyhabútor készítést Budapesten és környékén +36 70 243 9439. Modern konyhabútor olcsón, elemes konyhaszekrény akció.

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

58. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

59. Nikii oldala.

► Ne legyél hülye. Ne barátkozz olyanokkal, akik először tök aranyosak aztán tükörnek néznek téged !!

nikiioldala.hupont.hu

60. Korrupció az igazsászolgáltatásban

► Törvénysértések sorozatban! A törvénysértés lenne a főszabály?Lehet, hogy bírósági diktatúra van? Tekintélyelv, avagy mi lehet mögötte? Választottbírók és állami bírók segítségévelel elcsalt milliárdok. Haveri kapcsolatok? Vagy mi van itt?

korrupcio.hupont.hu

61. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

62. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

63. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

64. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

65. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

66. Háztartási gép szerviz

► Indesit, Ariston, Ardo, Gorenje, Samsung, Whirlpool, Candy, Siemens, Bosch, Zanussi, Beko, Electrolux, Szakszerviz. MOSÓGÉP javítás- MOSOGATÓGÉP javítás SZÁRÍTÓGÉP javitás- VILLANY TŰZHELY FŐZŐLAP javitás 06/1-308-87-28, 06/1-359-34-54

szervizkozpont.hupont.hu

67. http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/ REJTVÉNYEK KICSIKNEK

► Ezen az oldalon Bibliai ihletésű, rejtvényeket találhattok rejtvénytípusonként csoportosítva.

rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu

68. Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

► Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

jellem-ismeret.hupont.hu

69. Menetrend

► Magyar vasúti menetrendek

vasutmenetrend.hupont.hu

70. OLCSÓ AZONNALI TEHER TAXI - SPRINT EXPRESS

► Azonnali Olcsó Költöztetés Szállítás Fuvarozás Tehertaxi, hétvégi bútorszállítás, háztartási gép szállítás. Fix díjal vagy óradíjal azonnalra rendelhető minden nap.

sprintexpress.hupont.hu

71. Körömfutár,Poly Acrylgel,Proxxon,JD8500,Gyakorlókéz,LEDUV lámpa.

► Proxxon,JD8500 körömcsiszoló,asztali és LEDUV lámpa,gyakorlókéz,műköröm géllakk nyomdalemez,2MBeauty,Pearl,Moyra,Mystic Nails műköröm Budapest,körömdíszítő akril vizes matrica,paraffingép,ajándék ötletek,fusion poly hybrid acrylgel,FusionTip sablon

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

72. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

73. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

74. wonderfulphotos

► Citate,Cofee, szep idezetes, verses, nevnapi, szuletesnapi kepek , hatter szettek, fejlecek, sorelvalasztok, feliratok , versek, idezetek! Az oldalak folyamatos feltoltes alatt allnak, latogass meg gyakrabban, koszonom , danke, multumesc , thanks.

wonderfulphotos.hupont.hu

75. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 31
Tegnapi: 22
Heti: 53
Havi: 312
Össz.: 124 428

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Sclerozis multiplex
Grafológia - © 2008 - 2018 - zsugrafi.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »