Grafológia

Akiben zűrzavar van – zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend van – rendet teremt maga körül.

 

Kopcsándi Gyuláné:
A sclerózis multiplex grafológus szemmel

A sclerozis multiplex olxan betegség, amelyet az orvostudomány a mai ismeretei szerint csak akkor tud diagnosztizálni, amikor már kialakult. Ez azért is olyan problematikus, mert a tünetek sokféle módon jelentkezhetnek, vagyis egész sor más betegségre is lehet gondolni azok jelentkezésekor. Gyengeséggel, izomsorvadással, látásromlással, majd a szervezet leromlásával jelentkezhet.

Kutatásom során azt vizsgáltam elsõsorban, hogy milyen típusú emberek azok, akik megkaphatják ezt a betegséget, és milyen közös grafológiai jegyek találhatók meg a betegek írásában.

Cikkemben 2 beteg kézírását mutatom be, írásuk jellegzetesen tükrözi a betegség jellemzõit. A közölt 4 írásmintából három ugyanattól a betegtõl származik, egy a betegség kialakulása elõtt, egy a betegség korai és egy a betegség elõrehaladott stádiumából. A negyedik minta egy beteg kézírása.

Elõször tisztázzuk azt, hogy mi is tulajdonképpen a sclerozis multiplex. Ez egy olyan betegség, amely az agy és a gerincvelõ fehérállományának gócos pusztulása következtében jön létre. Attól függõen, hogy az idegrendszer mozgató vagy érzõ elemeire terjed ki, jönnek létre a mozgás- érzés- illetve érzékszervi zavarok. Leggyakoribb következménye a végtaggyengülés, végtaggyengeség, ügyetlenség, merev járás vagy, vagy székelési és vizelési rendellenesség. Az orvostudomány úgy tartja, hogy kialakulásában valamilyen vírus játszik szerepet. Én azt tapasztaltam, hogy az általam vizsgált betegeknél valamilyen komoly lelki trauma vagy fizikai megterhelés is kimutatható volt, amely valószínûleg hozzájárult a betegség kifejlõdéséhez.

Mivel a sclerozis multiplex az idegrendszer betegsége, így a kézírásban is megjelennek olyan elváltozások, amelyek felhívják erre a figyelmet. Így például a betegség elõrehaladtával a nyomás gyengülése az írásban, ugyanez a beszédben lelassultságban, vontatottságban nyilvánul meg.

De nézzük, mit is mutatnak az írások.

Az 1. írásminta még a betegség kialakulása elõtt, középiskolai jegyzetként készült. Eredetileg kockás papírra született, ezért feltûnõ a jobb margó hullámzása és az egyenetlen bal margó. A t áthúzások a bal oldal felé tendálnak és kis horgocska figyelhetõ meg rajta. A sorvezetés hullámzó. A vonalvezetés merev, görcsös. Páros betûi általában külön állnak, illetve g-y kapcsolatban az y szublimált.

 

Nagyítás!

1. írásminta

Elmondható tehát errõl az írásról, hogy egy makacs, terveit minden áron megvalósítani akaró, de mindig csak önmagára számító tinédzser volt az írást adó alany. Ebben az életkorban, 18 évesen már gondjai voltak a kapcsolat-teremtésben: társaságban inkább visszahúzódó volt, könnyen kifáradt, amit feltehetõen önmagának sem vallott be. Az ékezetek jelzik, hogy már megjelentek nála a látási problémák, bár ez még nem jelent nála akkora problémát, hogy szemüvegre lenne szüksége.

 

Nagyítás!

2. írásminta

A 2. írásmint készítésekor már 20-22 éves volt. Ez fõiskolai jegyzetnek készült, szintén kockás papírra írta. Megfigyelhetõ, hogy a sorirányt nem tudja tartani, hol a vonal fölött, hol a vonal alatt halad az írás. A tagoltság az elõzõhöz viszonyítva kedvezõbb képet mutat. Megváltozott a t áthúzás is, hisz itt már domború és gyakran felkerül a felsõ zónába, ott metszi a törzsvonalat. Azonban mérete még rövid, bár megjelenik hosszabb variáció is, sõt az aláhurkolás is.

Ebben a korban változott az önértékelése, stabilabb a korábbihoz képest. Kevésbé fontos számára a mások véleménye, inkább a saját elképzeléseit követi. A formahangsúly érvényesítése arra vall, hogy az elvárásoknak is igyekszik megfelelni.

 

Nagyítás!

3. írásminta

A 3. írásminta már a betegség idején készült. Megnövekedett a sor- és szóköz, ami arra utal, hogy nehezebben koordinálja. Az eddigi girlandos kötés helyett megjelenik az árkád, amely egyben kötetlenné válik. Az oválok jobbra nyitottak, a nyomaték gyenge, az A betû szinte felborul, és a bal szára megrövidül.

Ebben az írásban az elõzõhöz képest sokkal görcsösebb a vonalvezetés, nehezebben tudja összerendezni mozgását. Az írás egésze jelzi, hogy komoly gondok vannak az önértékelésével. Hangulatán már egyáltalán nem tud úrrá lenni. Egyre kevésbé vágyik az emberek közé, legszívesebben elzárkózna a többiek elõl.

A három írásminta összehasonlításakor megállapíthatjuk, hogy a betegség elõrehaladtával megváltozik az írás, egyre jobban elõtérbe kerül a kötetlenség. Az írás grafológiai értelmezésben makacsságról, akaratosságról, és magányról árulkodik. Egyre súlyosabb kapcsolatteremtési problémákkal küzd ez a fiatal lány is. Feltehetõen igen nagy belsõ feszültséget jelent az, hogy fiatalon mindig szeretne mindent önállóan megoldani, de az nem lehetséges, hiszen rá van szorulva a segítségre. Az emiatti elkeseredettség teljesen érthetõ. Úgy tûnik, hogy egyre inkább negatív érzelmei kerítik hatalmukba.

A következõ táblázatban a 3. írásmintánál tapasztalt azonosságokat és eltéréseket hasonlítom össze:

Írásjegyek
1.
írásminta
2.
írásminta
3.
írásminta
bal margó
nincs
keskeny, homorú
keskeny, hullámos
jobb margó
nincs
nagyon keskeny
keskeny, hullámos
a betûk nagysága
apró
kicsi
kicsi
én-kép betûk
változó nagyságú
változó nagyságú
változó nagyságú
t áthúzások a képzés módja szerint
süllyedõ
süllyedõ, szótagokat átkötõ áthúzások
alulhurkolt vagy bekötött áthúzás
t áthúzás hossza
rövid
változó
változó
t áthúzás vertikális pozíciója
felcsúszott
megemelt, magas
magas
az ékezetek horizontális elhelyezkedése
elõrefutó
elõrefutó
hol siet, hol késik
ékezetek hosszúság szerint
rövidek
hosszúak
változó
ékezetek irány szerint
balra mutat
balra mutat
balra mutat, domború

 

 

Nagyítás!

4. írásminta

A 4. írásminta egy 17 éves fiatal leányé, akit szintén nem kímélt ez a szörnyû betegség. Ebben a kézírásban megfigyelhetjük a csüggedést, a pesszimizmus minden jelét. Az írás nagyon gyenge nyomatékkal készült, a koordinációs zavarok már fellelhetõk. A kézírás azt jelzi, hogy szeretne úgy élni, ahogy a kortársai és szeretné, ha mindig lenne mellette valaki, aki bíztatja, támogatja, melyek a melyek a betegség miatt mintha szétfoszlanának.

Általában elmondható a vizsgált anyag alapján, hogy az írásminták tulajdonosai erõs akaratúak, igyekeznek másokat is saját befolyásuk alá vonni. Labilis az önértékelésük, és mások felé kevésbé nyitottak, vagyis mások véleménye kevésbé fontos számukra. Annak ellenére, hogy nem igazán törõdnek másokkal, õk igénylik a törõdést, szinte elvárják a társuktól, hogy szûnjön meg minden más számukra a kapcsolaton kívül. Úgy tûnik tehát, hogy a partnert ki akarják sajátítani. Ingerlékenyek, könnyen kihozhatók a sodrukból, indulataikon nem igazán tudnak uralkodni.

Az írásokban fellelhetõ a gyenge látásra és a labilis mozgásra utaló jegyek. A koordinációs problémák fõleg a kötésekben mutatkoznak, sokszor látható, hogy a szavak is szétesnek.

Ezek az emberek fiatal korukban nyitottak, minden újdonság érdekli õket, azonban a kapcslatteremtõ kézségük gyengébb, társaságban nem tudnak feloldódni, bár igyekeznek úgy vielkedni, hogy elfogadtassák önmagukat.

Vonalvezetésük lassú. Törekednek az egyenleteségre, azonban ez nem mindig sikerül. Az írások mozgásritmusa zavart, ami hangulati függõségre, érzékenységre, a koncentráló képesség hiányára, felületességre utalhat. A formaritmus bizonytalan, aránytalan, ami ingadozó értékrendre, az alkalmazkodás nehézségeire, belsõ bizonytalanságra utal. A lassú vonalvezetés alapján passzivításra és fáradékonyságra gondolhatunk.

Az írásokban megfigyelhetünk hisztériás személyiségzavarokra utaló jeleket, mint például erõs függõség, szeszélyes indulatkitörésekre való hajlam. Mindezek figyelembevételével úgy találom, hogy az írásokban megtalálhatók a sclerozis multiplex meglétére utaló jegyek. A betegség tünetei, a fáradékonyság, a látásprobléma, euphoria, illetve melankolia, a mozgások összerendezetlensége megjelenik az írásokban. Megfigyelhetjük ezeket a jeleket már azokban az írásokban is, amikor a beteg még teljesen egészségesnek és tünetmentesnek érezte magát.

A sclerozis multiplex magyarul sokszoros megkeményedést jelent. Megfigyelhetjük, hogy a vizsgált betegek írása tükrözi a keménységre való törekvést. Akarják a sikert, a boldogságot, a biztonságot, a másik ember figyelmét. Acélosan kemény elveik vannak, mind a világgal, mind önmagukkal szemben nagyon szilárdak. Mivel mindenáron tökéletesek szeretnének lenni, elkeserednek, amikor azt tapasztalják, hogy egyre inkább másra vannak utalva. Hajlamosak arra, hogy mindenért önmagukat okolják. A sclerozis multiplex egy autoagresszív betegség, amely szinte minden erõt elszív a betegtõl.

Motorikus képességek a sclerozis multiplexes betegeknél

Izomzat feszült, görcsös
Mozgástér nagy kiterjedésû
Mozgásforma darabos, szaggatott
Mozgáslefolyás szabálytalan
Mozgásharmónia ritmustalan
Mozgáskoordináció darabos, durva mozdulatok, nem jellemzõ az aprólékos, finom kivitelezés

 

Szemproblémára
Fáradékonyságra
Depresszióra
utaló jelek
nejezen tartja a sorirányt, fölösleges áthúzások a betûkben, ingadozó törzsvonalak, elmaradó ékezetek, szabálytalan oválok lassú írás,
kezdõvonalak hiánya,
kövekvõ szóközök,
nagybetûs írás,
süllyedõ sorok,
kisebbedõ alsószárak,
domború sorok vagy szavak,
enervált, görcsössé váló vonalvezetés
alsó szárak balfelé szögletesen megtörnek,
süllyedõ t áthúzás,
egyenetlen írás,
gyenge nyomaték

 

Gátlásosságra
Fáradékonyságra
Makacsságra
utaló jelek
kisbetûs írás,
keskeny balmargó,
változó dõlésirány,
egyenetlen jobbmargó,
általános koordinációs problémák a betûkapcsolásokban
vegyes duktus,
baltendencia,
kezdõvonalak hiánya,
kisbetûs írás,
kötetlenség,
szabálytalanság
magas t áthúzások,
középzóna dominancia,
horog, tüske alakú végvonalak

 

 

Felhasznált irodalom

MUMENTHALER, Marco (1989): Neurológiai Medicina Budapest
A mai magyar grafológia (1993): Budapest Grafológiai Intézet Kft.
BRENCSÁN, János (1963): Orvosi szótár, Terra Budapest

 

Problémáid vannak a párkapcsolatban? Nem érzed jól magad a munkahelyeden? Válasz úthoz érkeztél, és nem tudod, hogyan döntsél? Egyszerűen kíváncsi vagy, mit mutat az írásod? Gyereknevelési problémáid vannak? Szeretnéd tudni, hogy miért kerülsz újra és újra ugyan olyan kellemetlen helyzetbe?

Ha úgy gondolod, hogy tudok segíteni, keress meg. 

Elérhetőségeim:

Kopcsándi Gyuláné Zsuzsa

tel.: 20 457-21-76

skyp.: kopcsandi.gyulane

e-mail.: zsuzsika5902@gmail.com

 Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Zsu-Masszázs!

► Masszázs, a szépség és egészség előszobálya!

zsu-masszazs.hupont.hu

2. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

4. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

5. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

6. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

7. GrinxTippek

► Tuti tippek szombatra!

grinxh.hupont.hu

8. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

9. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

10. Strucc tenyésztés,hízlalás,csibe,tenyéssz,vágó strucc,vásárlása,eladása!

► 1997-óta struccozom,ha megbízható több 10éves szakmai,üzleti,gyakorlati háttérrel,a legjobb árakkal,szeretne belekezdeni a struccozásba vagy már belekezdett,de nem tudja hogyan tovább,akkor megtalálta a megfelelő struccost,kérem nyugodtan keressen!

strucc.hupont.hu

11. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

12. Fülöp Menyhért plébános

► Észak Angliában, Skóciában és Walesben élő, dolgozó magyarok plébánosa

fulopmenyhert.hupont.hu

13. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

14. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

15. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

16. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

17. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

18. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

19. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

20. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

21. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

22. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

23. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

24. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

25. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

26. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

27. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

28. Szirmok

► Köszönöm, hogy apró szirmaimat észrevetted...

rojtok.hupont.hu

29. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, TURANJ 2019 ÖSSZKÖZMŰVES KLÍMÁS MOBIL HÁZAK KIADÓK.

► Zadartól 23 km-re délre, Budapesttől 632 km lévő Turanjban ajánlunk összközműves, klímás, wifis, tv-s mobil házakat. dalmaciazadar@gmail.com Tel: 06317898920 (Viber, WhatsApp) www.horvatorszag-turanj.hu

virservistravel.hupont.hu

30. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

31. OLÁH TAMÁS LEZÁRÁSI SPECIALISTA +36 70/363-7678

► Oláh Tamás vagyok, lezárás specialista tréner. Arra képzem ki az ügyfeleimet, hogy Ők hogyan tudnak valódi figyelmet kapni a saját ügyféljelöltjeiktől azért, hogy igazi egyetértések alakuljanak ki közöttük, és az ügyfél náluk költse el a pénzét.

olahtamaslezaras.hupont.hu

32. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

33. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

34. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

35. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

36. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

37. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

38. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Asztalos mester vállal egyedi konyhabútor készítést Budapesten és környékén +36 70 243 9439. Modern konyhabútor olcsón, elemes konyhaszekrény akció.

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

39. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

40. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

41. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

42. Roselyn Kellie észrevételei, gondolatai és javaslatai

► Ez az oldal azért jött létre, hogy a neten (esetleg a való világban) talált érdekességeket, látnivalókat és kipróbálnivalókat osszam meg veletek.

roselynkellie.hupont.hu

43. http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/ REJTVÉNYEK KICSIKNEK

► Ezen az oldalon Bibliai ihletésű, rejtvényeket találhattok rejtvénytípusonként csoportosítva.

rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu

44. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

45. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

46. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

47. Ágyi poloska irtás Budapest +36 70 415 6666

► Ágyi poloska irtása Budapest területén, garancia az irtásra, akár 24 órán belüli kiérkezéssel, környezetkímélő szerekkel +36 70 415 6666.

agyipoloskairtasbudapest.hupont.hu

48. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 592-7584; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

49. Maegan Preston oldala

► Gondolataimat, észrevételeimet és javaslataimat olvashattjátok itt.

maeganpreston.hupont.hu

50. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

51. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

52. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

53. Utólagos vízszigetelés Budapest +36 30 2491 291

► Salétromos falak utólagos vízszigetelése Budapesten, lábazati szigetelés, terasz szigetelés, pinceszigetelés injektálással +36 30 2491 291.

utolagosvizszigetelesbp.hupont.hu

54. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

55. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

56. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

57. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

58. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► ÚJ, utángyártott Francia autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

59. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

60. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

61. PAVILON PIACI SÁTOR RENDEZVÉNY ÁRUS RAKTÁR GARÁZS IPARI SÁTOR

► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR ACÉL SÁTORGARÁZS! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK!

pavilon.hupont.hu

62. Az 1526. évi mohácsi csata "árnyékseregei" Budapest, 2017 - Botlik Richárd

► A 2017 októberében, pdf formátumban megjelent e-book teljes szövege olvasható, korlátlanul másolható, letölthető

mohacsicsata.hupont.hu

63. Müanyag öntőformák beton és műkő termékek készítéséhez

► Üdvözöljük honlapunkon! Cégünk 1999-ben az országban elsőként kezdte meg a kereskedést ezekkel a termékekkel. Az évek során folyamatosan bővítettük a választékot és ma már több mint 100 féle sablon áll vásárlóink rendelkezésére.

betonsablon.hupont.hu

64. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

65. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

66. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

67. Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

► Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

jellem-ismeret.hupont.hu

68. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

69. Pit bull kutyák oldala

► Egy oldal, ahol minden fontos tudnivalót megtalálsz az Amerikai Pit Bull terrierről!

pitbullkutyakoldala.hupont.hu

70. Aggtelek Szakal Vendégház

► Aggteleki-tó közvetlen közelében található vendégház teljes felszereltséggel!

szakalvendeghaz.hupont.hu

71. HOKÉV horgászbotok és egyebek...

► HOKÉV horgászbotok képekkel, horgászbotok felújítása - részletes, fényképes leírással, horgászorsók a '70-es, '80-as évekből, régi horgászorsók felújítása, karbantartása

hokevhorgaszbotok.hupont.hu

72. BAKONYI KEMENCÉSHÁZ BAKONYBÉL Szállás Bakonybélben,Bakonyi vendégház ,

► Szállás, Vendégház,Utazás ,Kikapcsolódás mob.: 30/494-6985 www.szallasinfo.hu/bakonyihaz

kemenceshaz.hupont.hu

73. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

74. Hy! Emo modellek minden mennyiségben ;D

► Hello! Üdv. Katinkaa és Cintikee oldalán :9 Reméljük tetszeni fog :9

emocsajokfiuk.hupont.hu

75. Egyszerű receptek kezdő háziasszonyoknak

► Süssünk - főzzünk együtt, egyszerűen!

konyha-kezdoknek.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 56
Tegnapi: 20
Heti: 240
Havi: 483
Össz.: 123 218

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Sclerozis multiplex
Grafológia - © 2008 - 2018 - zsugrafi.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »