Grafológia

Akiben zűrzavar van – zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend van – rendet teremt maga körül.

 

Kopcsándi Gyuláné:
A sclerózis multiplex grafológus szemmel

A sclerozis multiplex olxan betegség, amelyet az orvostudomány a mai ismeretei szerint csak akkor tud diagnosztizálni, amikor már kialakult. Ez azért is olyan problematikus, mert a tünetek sokféle módon jelentkezhetnek, vagyis egész sor más betegségre is lehet gondolni azok jelentkezésekor. Gyengeséggel, izomsorvadással, látásromlással, majd a szervezet leromlásával jelentkezhet.

Kutatásom során azt vizsgáltam elsõsorban, hogy milyen típusú emberek azok, akik megkaphatják ezt a betegséget, és milyen közös grafológiai jegyek találhatók meg a betegek írásában.

Cikkemben 2 beteg kézírását mutatom be, írásuk jellegzetesen tükrözi a betegség jellemzõit. A közölt 4 írásmintából három ugyanattól a betegtõl származik, egy a betegség kialakulása elõtt, egy a betegség korai és egy a betegség elõrehaladott stádiumából. A negyedik minta egy beteg kézírása.

Elõször tisztázzuk azt, hogy mi is tulajdonképpen a sclerozis multiplex. Ez egy olyan betegség, amely az agy és a gerincvelõ fehérállományának gócos pusztulása következtében jön létre. Attól függõen, hogy az idegrendszer mozgató vagy érzõ elemeire terjed ki, jönnek létre a mozgás- érzés- illetve érzékszervi zavarok. Leggyakoribb következménye a végtaggyengülés, végtaggyengeség, ügyetlenség, merev járás vagy, vagy székelési és vizelési rendellenesség. Az orvostudomány úgy tartja, hogy kialakulásában valamilyen vírus játszik szerepet. Én azt tapasztaltam, hogy az általam vizsgált betegeknél valamilyen komoly lelki trauma vagy fizikai megterhelés is kimutatható volt, amely valószínûleg hozzájárult a betegség kifejlõdéséhez.

Mivel a sclerozis multiplex az idegrendszer betegsége, így a kézírásban is megjelennek olyan elváltozások, amelyek felhívják erre a figyelmet. Így például a betegség elõrehaladtával a nyomás gyengülése az írásban, ugyanez a beszédben lelassultságban, vontatottságban nyilvánul meg.

De nézzük, mit is mutatnak az írások.

Az 1. írásminta még a betegség kialakulása elõtt, középiskolai jegyzetként készült. Eredetileg kockás papírra született, ezért feltûnõ a jobb margó hullámzása és az egyenetlen bal margó. A t áthúzások a bal oldal felé tendálnak és kis horgocska figyelhetõ meg rajta. A sorvezetés hullámzó. A vonalvezetés merev, görcsös. Páros betûi általában külön állnak, illetve g-y kapcsolatban az y szublimált.

 

Nagyítás!

1. írásminta

Elmondható tehát errõl az írásról, hogy egy makacs, terveit minden áron megvalósítani akaró, de mindig csak önmagára számító tinédzser volt az írást adó alany. Ebben az életkorban, 18 évesen már gondjai voltak a kapcsolat-teremtésben: társaságban inkább visszahúzódó volt, könnyen kifáradt, amit feltehetõen önmagának sem vallott be. Az ékezetek jelzik, hogy már megjelentek nála a látási problémák, bár ez még nem jelent nála akkora problémát, hogy szemüvegre lenne szüksége.

 

Nagyítás!

2. írásminta

A 2. írásmint készítésekor már 20-22 éves volt. Ez fõiskolai jegyzetnek készült, szintén kockás papírra írta. Megfigyelhetõ, hogy a sorirányt nem tudja tartani, hol a vonal fölött, hol a vonal alatt halad az írás. A tagoltság az elõzõhöz viszonyítva kedvezõbb képet mutat. Megváltozott a t áthúzás is, hisz itt már domború és gyakran felkerül a felsõ zónába, ott metszi a törzsvonalat. Azonban mérete még rövid, bár megjelenik hosszabb variáció is, sõt az aláhurkolás is.

Ebben a korban változott az önértékelése, stabilabb a korábbihoz képest. Kevésbé fontos számára a mások véleménye, inkább a saját elképzeléseit követi. A formahangsúly érvényesítése arra vall, hogy az elvárásoknak is igyekszik megfelelni.

 

Nagyítás!

3. írásminta

A 3. írásminta már a betegség idején készült. Megnövekedett a sor- és szóköz, ami arra utal, hogy nehezebben koordinálja. Az eddigi girlandos kötés helyett megjelenik az árkád, amely egyben kötetlenné válik. Az oválok jobbra nyitottak, a nyomaték gyenge, az A betû szinte felborul, és a bal szára megrövidül.

Ebben az írásban az elõzõhöz képest sokkal görcsösebb a vonalvezetés, nehezebben tudja összerendezni mozgását. Az írás egésze jelzi, hogy komoly gondok vannak az önértékelésével. Hangulatán már egyáltalán nem tud úrrá lenni. Egyre kevésbé vágyik az emberek közé, legszívesebben elzárkózna a többiek elõl.

A három írásminta összehasonlításakor megállapíthatjuk, hogy a betegség elõrehaladtával megváltozik az írás, egyre jobban elõtérbe kerül a kötetlenség. Az írás grafológiai értelmezésben makacsságról, akaratosságról, és magányról árulkodik. Egyre súlyosabb kapcsolatteremtési problémákkal küzd ez a fiatal lány is. Feltehetõen igen nagy belsõ feszültséget jelent az, hogy fiatalon mindig szeretne mindent önállóan megoldani, de az nem lehetséges, hiszen rá van szorulva a segítségre. Az emiatti elkeseredettség teljesen érthetõ. Úgy tûnik, hogy egyre inkább negatív érzelmei kerítik hatalmukba.

A következõ táblázatban a 3. írásmintánál tapasztalt azonosságokat és eltéréseket hasonlítom össze:

Írásjegyek
1.
írásminta
2.
írásminta
3.
írásminta
bal margó
nincs
keskeny, homorú
keskeny, hullámos
jobb margó
nincs
nagyon keskeny
keskeny, hullámos
a betûk nagysága
apró
kicsi
kicsi
én-kép betûk
változó nagyságú
változó nagyságú
változó nagyságú
t áthúzások a képzés módja szerint
süllyedõ
süllyedõ, szótagokat átkötõ áthúzások
alulhurkolt vagy bekötött áthúzás
t áthúzás hossza
rövid
változó
változó
t áthúzás vertikális pozíciója
felcsúszott
megemelt, magas
magas
az ékezetek horizontális elhelyezkedése
elõrefutó
elõrefutó
hol siet, hol késik
ékezetek hosszúság szerint
rövidek
hosszúak
változó
ékezetek irány szerint
balra mutat
balra mutat
balra mutat, domború

 

 

Nagyítás!

4. írásminta

A 4. írásminta egy 17 éves fiatal leányé, akit szintén nem kímélt ez a szörnyû betegség. Ebben a kézírásban megfigyelhetjük a csüggedést, a pesszimizmus minden jelét. Az írás nagyon gyenge nyomatékkal készült, a koordinációs zavarok már fellelhetõk. A kézírás azt jelzi, hogy szeretne úgy élni, ahogy a kortársai és szeretné, ha mindig lenne mellette valaki, aki bíztatja, támogatja, melyek a melyek a betegség miatt mintha szétfoszlanának.

Általában elmondható a vizsgált anyag alapján, hogy az írásminták tulajdonosai erõs akaratúak, igyekeznek másokat is saját befolyásuk alá vonni. Labilis az önértékelésük, és mások felé kevésbé nyitottak, vagyis mások véleménye kevésbé fontos számukra. Annak ellenére, hogy nem igazán törõdnek másokkal, õk igénylik a törõdést, szinte elvárják a társuktól, hogy szûnjön meg minden más számukra a kapcsolaton kívül. Úgy tûnik tehát, hogy a partnert ki akarják sajátítani. Ingerlékenyek, könnyen kihozhatók a sodrukból, indulataikon nem igazán tudnak uralkodni.

Az írásokban fellelhetõ a gyenge látásra és a labilis mozgásra utaló jegyek. A koordinációs problémák fõleg a kötésekben mutatkoznak, sokszor látható, hogy a szavak is szétesnek.

Ezek az emberek fiatal korukban nyitottak, minden újdonság érdekli õket, azonban a kapcslatteremtõ kézségük gyengébb, társaságban nem tudnak feloldódni, bár igyekeznek úgy vielkedni, hogy elfogadtassák önmagukat.

Vonalvezetésük lassú. Törekednek az egyenleteségre, azonban ez nem mindig sikerül. Az írások mozgásritmusa zavart, ami hangulati függõségre, érzékenységre, a koncentráló képesség hiányára, felületességre utalhat. A formaritmus bizonytalan, aránytalan, ami ingadozó értékrendre, az alkalmazkodás nehézségeire, belsõ bizonytalanságra utal. A lassú vonalvezetés alapján passzivításra és fáradékonyságra gondolhatunk.

Az írásokban megfigyelhetünk hisztériás személyiségzavarokra utaló jeleket, mint például erõs függõség, szeszélyes indulatkitörésekre való hajlam. Mindezek figyelembevételével úgy találom, hogy az írásokban megtalálhatók a sclerozis multiplex meglétére utaló jegyek. A betegség tünetei, a fáradékonyság, a látásprobléma, euphoria, illetve melankolia, a mozgások összerendezetlensége megjelenik az írásokban. Megfigyelhetjük ezeket a jeleket már azokban az írásokban is, amikor a beteg még teljesen egészségesnek és tünetmentesnek érezte magát.

A sclerozis multiplex magyarul sokszoros megkeményedést jelent. Megfigyelhetjük, hogy a vizsgált betegek írása tükrözi a keménységre való törekvést. Akarják a sikert, a boldogságot, a biztonságot, a másik ember figyelmét. Acélosan kemény elveik vannak, mind a világgal, mind önmagukkal szemben nagyon szilárdak. Mivel mindenáron tökéletesek szeretnének lenni, elkeserednek, amikor azt tapasztalják, hogy egyre inkább másra vannak utalva. Hajlamosak arra, hogy mindenért önmagukat okolják. A sclerozis multiplex egy autoagresszív betegség, amely szinte minden erõt elszív a betegtõl.

Motorikus képességek a sclerozis multiplexes betegeknél

Izomzat feszült, görcsös
Mozgástér nagy kiterjedésû
Mozgásforma darabos, szaggatott
Mozgáslefolyás szabálytalan
Mozgásharmónia ritmustalan
Mozgáskoordináció darabos, durva mozdulatok, nem jellemzõ az aprólékos, finom kivitelezés

 

Szemproblémára
Fáradékonyságra
Depresszióra
utaló jelek
nejezen tartja a sorirányt, fölösleges áthúzások a betûkben, ingadozó törzsvonalak, elmaradó ékezetek, szabálytalan oválok lassú írás,
kezdõvonalak hiánya,
kövekvõ szóközök,
nagybetûs írás,
süllyedõ sorok,
kisebbedõ alsószárak,
domború sorok vagy szavak,
enervált, görcsössé váló vonalvezetés
alsó szárak balfelé szögletesen megtörnek,
süllyedõ t áthúzás,
egyenetlen írás,
gyenge nyomaték

 

Gátlásosságra
Fáradékonyságra
Makacsságra
utaló jelek
kisbetûs írás,
keskeny balmargó,
változó dõlésirány,
egyenetlen jobbmargó,
általános koordinációs problémák a betûkapcsolásokban
vegyes duktus,
baltendencia,
kezdõvonalak hiánya,
kisbetûs írás,
kötetlenség,
szabálytalanság
magas t áthúzások,
középzóna dominancia,
horog, tüske alakú végvonalak

 

 

Felhasznált irodalom

MUMENTHALER, Marco (1989): Neurológiai Medicina Budapest
A mai magyar grafológia (1993): Budapest Grafológiai Intézet Kft.
BRENCSÁN, János (1963): Orvosi szótár, Terra Budapest

 

Problémáid vannak a párkapcsolatban? Nem érzed jól magad a munkahelyeden? Válasz úthoz érkeztél, és nem tudod, hogyan döntsél? Egyszerűen kíváncsi vagy, mit mutat az írásod? Gyereknevelési problémáid vannak? Szeretnéd tudni, hogy miért kerülsz újra és újra ugyan olyan kellemetlen helyzetbe?

Ha úgy gondolod, hogy tudok segíteni, keress meg. 

Elérhetőségeim:

Kopcsándi Gyuláné Zsuzsa

tel.: 20 457-21-76

skyp.: kopcsandi.gyulane

e-mail.: zsuzsika5902@gmail.com

 Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Zsu-Masszázs!

► Masszázs, a szépség és egészség előszobálya!

zsu-masszazs.hupont.hu

2. Magyar Zoltán-hűtő és klímaszervize (anno:1989)

► klímaberendezések(GREE, DAIKIN, TOSHIBA, MIDEA)értékesítése, szerelése, szervizelése,vírusmentesítése,javítása.LIEBHERR hűtők fagyasztók garanciális és fizető szervize

zuzmarakktmagyarzoltan.hupont.hu

3. Falszigetelés,Injektálás,Acéllemezes falszigetelés 0670-402-0255

► Falszigetelés,Injektálás,Utólagos falszigetelés,Acéllemezes-falszigetelés,Dryzone-szigetelés Profi falszigetelés,a legkedvezőbb tavalyi árakon.Hívjon minket megéri 0670/402-0255 Az elvégzett munkánkra 20 Év garanciát adunk. Falszigetelés Injektálás

zelinkosandor.hupont.hu

4. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

5. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

6. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

7. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

8. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

9. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

10. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

11. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

12. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-SVÁJC-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

13. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

14. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

15. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

16. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

17. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

18. Használt alkatrészek értékesítése!

► Eladó alkatrészek, Elérhetőség: 06-30/892-17-36

alkatreszbazar.hupont.hu

19. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

20. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

21. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 592-7584; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

22. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

23. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

24. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

25. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

26. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

27. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

28. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

29. HATODIK NAPON

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

hatodiknapon.hupont.hu

30. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

31. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

32. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

33. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

34. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

35. AGYGENERAL.HUPONT.HU

► A KEVEVÁRI-FÉLE TUDOMÁNYOS RELAXÁCIÓS-MEDITÁCIÓS TECHNOLÓGIA (TRMT) RENDSZERÉVEL VÉGZETT AGYPIHENÉS, -TRÉNING és -KIKAPCSOLÁS; - HUMÁN KÍSÉRŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL -, PROFESSZIONÁLIS (gyors, eredményes) MENTÁLIS ERŐ FEJLESZTÉSÉRE HASZNÁLHATÓ

agygeneral.hupont.hu

36. Varga Géza: A székely rovásírás

► Nemzeti írásunk teljesebb leírásának vázlata

szekely-rovasiras.hupont.hu

37. Olcsó termőföld szállítás

► Akár 1 m3, olcsó termőföld szállítás Budapesten és környékén 06 30 90 30 300!

termofoldszallitasa.hupont.hu

38. Ezo Hírnök

► www.ezohirnok.hupont.hu

ezohirnok.hupont.hu

39. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

40. A földrajz

► .

foldrajzkrisz.hupont.hu

41. Nagy;és kis macskafélék

► HA ÉRDEKELNEK A MACSKÁK AKKOR ITT A HELYED!!!

jankamarci.hupont.hu

42. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

43. Hács története

► Író - szerkesztő: Kubik György

hacstortenete.hupont.hu

44. Szórakozz jól!

► Ezen az oldalon vicceket olvashatsz,ami bearanyozhatja a napodat!

szorakozzjol.hupont.hu

45. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

46. tauben, pigeon, porumbei, postagalamb GÁSPÁR ISTVÁN

► A Pannon Maraton Klub 2009 - 2010 évben rendezett versenyeinek CSAPATBAJNOKA (jobbra a 85427 hím látható 755 km lerepülése után 2047 társát utasította maga mögé és 14 órai szállás után NEMZETKÖZI I. díjat nyert!

pannonmaraton.hupont.hu

47. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

48. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

49. NAGY ANYÁINK HÁZIPATIKÁLYA ÉS A RÁKRÓL

► TERMÉSZETES SZÉPÍTŐ SZEREK,,ÉS RÉGI HAGYOMÁNYOS NÉPI GYOGYÁSZAT

tepesztalatok.hupont.hu

50. Sharon képtára

► Saját készításű képeim, képeslapjaim. Ingyenes képeslapküldési lehetőség.

sharon.hupont.hu

51. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

52. Kérdések minden témában!:)

► Sziasztok!Itt minden kérdésre válaszolunk Nektek!Remélem tetszeni fog az oldal!Jó nézelődést!:)

kerdesekmindentemaban.hupont.hu

53. Utólagos vízszigetelés Budapest +36 30 2491 291

► Salétromos falak utólagos vízszigetelése Budapesten, lábazati szigetelés, terasz szigetelés, pinceszigetelés injektálással +36 30 2491 291.

utolagosvizszigetelesbp.hupont.hu

54. KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

► ..........................1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7....................... Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166

kondor.hupont.hu

55. Használt chopper, cruiser, túra motorok ZEMPLÉN MOTOR

► HU-Szerencs Tel: 06-20/9864-373

zemplenmotor.hupont.hu

56. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

57. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

58. Versek, fotók, művészetek, süni, természet.

► "akkor lesz itt szép világ, ha égig ér a szarkaláb, és az úton sündisznócska, riszálja a popsiját"

antalkiss.hupont.hu

59. HuPont.hu Ajánlja: Linkgyűjtemények Linktárak, Webcímtárak, Webkatalógusok

► Mely linktárak, linkgyűjtemények segíthetnek a weboldalad látogatottságának megnövelésében? Mit érdemes tudni a linktárak, linkgyűjtemények, webcímtárak, webkatalógusok működéséről?

linkgyujtemenyek-linktar.hupont.hu

60. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

61. Mindig csak foci!

► Belépés csak sztárfocistáknak!!!

mindigfoci.hupont.hu

62. Tökmag gyerekcipő bolt, Szamos supinált cipő, Salus supinált gyerekcipő

► Supinált talpú gyerekcipők,szandálok,Salus supinált gyerekcipő, Supi+Bokor gyerekcipő,Szamos supinált gyerekcipő, Linea gyerekcipő, Falcon gyerekcipő, Florens gyerekcipő, Szamos kölyök gyerekcipő, D.d Step gyerekcipő

gyerekcipobolt-tokmag.hupont.hu

63. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

64. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

65. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

66. Müanyag öntőformák beton és műkő termékek készítéséhez

► Üdvözöljük honlapunkon! Cégünk 1999-ben az országban elsőként kezdte meg a kereskedést ezekkel a termékekkel. Az évek során folyamatosan bővítettük a választékot és ma már több mint 100 féle sablon áll vásárlóink rendelkezésére.

betonsablon.hupont.hu

67. Kunbaja ATSK Asztalitenisz szakosztály

► Beszámoló a csapat körüli eseményekről,szerepléseiről.

bacsalmasiasztalitenisz.hupont.hu

68. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

69. Finom falatok- sültek-levesek-lángos-tészták- édességek-pecsennyék-mártások

► Hazai-külföldi ízek-különlegességek ínyenceknek

izvarazs.hupont.hu

70. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

71. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

72. ☺Idézetek^^

► ...ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen :)

idezzeteek.hupont.hu

73. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

74. Képek, viccek és leírások az állatokról!

► Itt megnézheted az állatokról készült képeket és rövid leírásokat, állatos vicceket!

animalfun.hupont.hu

75. kissme

► kissme

kissme.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 32
Tegnapi: 21
Heti: 196
Havi: 820
Össz.: 118 601

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Sclerozis multiplex
Grafológia - © 2008 - 2018 - zsugrafi.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »